Hitra næringsforening

Om medlemskap

STYRET 2020-2021

1 Ola Skjåk Bræk, Ansnes Brygger, styreleder
2 Lindis Aune, HitraMat, nestleder
3 John Gunnar Grindskar, Mowi, styremedlem
4 Anders Glørstad, Hitra Anleggservice, styremedlem
5 Sigbjørn Glørstad, Guri Kunna VGS, styremedlem
6 Ole Haugen, ordfører, fast styremedlem
7 Tone J Jørgensen, Hjorten Hotell, varamedlem
8 Knut Freidar Reksen, Vindfang, varamedlem
9 Silje Bjørstad, Joker Knarrlagsund, varamedlem
10 Vidar Hammer, Hitra Bygg og Betong, varamedlem

 

MEDLEMSBETINGELSER

 

Som medlem i Hitra Næringsforening kan opptas bedrifter, institusjoner, bransjeforeninger og foreninger, faglige organisasjoner og interesseorganisasjoner, enkeltpersoner samt Hitra Kommune.
For å oppnå medlemskap i Hitra Næringsforening må det betales medlemsavgift.

 

MEDLEMSAVGIFT

 

Medlemsavgiften er basert på antall årsverk. For bedrifter med forretningsadresse på Hitra regnes alle årsverk som inngår i bedriften/morselskapet, for bedrifter med forretningsadresse utenfor Hitra regnes årsverk på Hitra.

Pr. nå er medlemsavgiften pr. år som følger:

1-2 årsverk kr 2200,-
3-5 årsverk kr 3410,-
6-8 årsverk kr 4620,-
9-18 årsverk kr 8470,-
19-30 årsverk kr 18150,-
31-49 årsverk kr 30250,-
50-99 årsverk kr 42350,-
100 + årsverk kr 53350,-
Interesseorganisasjoner kr 3300,-
Personlig medlemskap kr 2200,-

VEDTEKTER

 

1. Formål

Hitra Næringsforening er en frittstående og selvstendig interesseorganisasjon som har som formål å fremme næringsutvikling i Hitra Kommune og slik bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende foretak og et bedret grunnlag for nyetableringer. Dette utvirkes gjennom ideskapende, initiativtakende og koordinerende virksomhet både mellom kommunen og næringslivet og blant næringsinteressene på Hitra.  Hitra Næringsforening skal dessuten være et servicekontor for sine medlemmer.

 

2. Medlemskap

2.1. Hvem kan søke om medlemskap

Som medlem i Hitra Næringsforening kan opptas bedrifter, foretak, institusjoner, bransjeforeninger, foreninger, faglige organisasjoner og interesseorganisasjoner, enkeltpersoner samt Hitra Kommune.

2.2. Utmelding

Utmelding fra foreningen kan kun skje skriftlig og senest 3 måneder før årsskifte.  D.v.s. at dersom medlemskapet ikke er oppsagt innen 01.10. så må medlemskapet betales også for påfølgende år.

2.3. Betaling

For å oppnå medlemskap i Hitra Næringsforening må alle bedrifter og foretak samt Hitra Kommune betale kontingent og serviceavgift.  Institusjoner, bransjeforeninger, foreninger, faglige organisasjoner og interesseorganisasjoner betaler kun kontingent.

For gruppen «bransjeforeninger, interesseorganisasjoner m.m.» betales et bidrag (kontingent) som er uavhengig av antall medlemmer og størrelse for øvrig.

Kontingent og serviceavgift differensieres avhengig av bedriftens eller foretakets størrelse – størrelsen defineres på bakgrunn av antall årsverk pr. 31.12. hvert år.

For bedrifter med forretningsadresse på Hitra regnes alle årsverk som inngår i bedriften/morselskapet.

For bedrifter med forretningsadresse utenfor Hitra regnes antall årsverk på Hitra som inngår i bedriften.

 

3. Økonomi

Hitra Næringsforenings drift er basert på årlig medlemskontingent samt en årlig serviceavgift, årlig driftstilskudd fra Hitra Kommune, tilskudd fra det lokale næringsliv, inntekter fra egen forretningsvirksomhet, honorar fra de foretak man utfører definerte arbeidsoppgaver for samt prosjektmidler etter forutgående søknader.

 

4.  Årsmøtet

Årsmøtet er Hitra Næringsforenings høyeste myndighet. Det skal holdes hvert år innen 30. april.  Medlemmene innkalles skriftlig med minst 14 dagers forutgående varsel.  Med innkallingen skal følge saksliste, årsmelding, regnskap, arbeidsprogram for inneværende år og hovedtrekkene i det påfølgende samt innstilling fra valgkomiteen.

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret bestemmer det eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Alle møtende medlemmer som har betalt full medlemsavgift, har stemmerett.  Hvert medlem har en stemme.  Styrets formann er møteleder.  Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall med unntak av sakene som er nevnt i §§ 8 og 9.  Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

 

5. Saker på årsmøtet/generalforsamlingen

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  • Styrets beretning med regnskap.
  • Revisors rapport.
  • Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år.
  • Velge styre, samt utnevne styrets leder og nestleder blant styrets medlemmer for ett år.
  • Velge valgkomite på 3 medlemmer for ett år.
  • Fastsette styremedlemmers godtgjørelse.
  • Andre saker som styret legger frem.

 

6. Styret

Hitra Næringsforening ledes av et styre på 4-6 medlemmer med 3-5 nummererte varamedlemmer.

Ordfører i Hitra Kommune skal ha fast styreplass med personlig vararepresentant.  Ordføreren utpeker selv sin vararepresentant.  Rådmann i Hitra Kommune har møte-, forslags- og uttalerett i styret i Hitra Næringsforening.

De øvrige styremedlemmer velges for 2 år og slik at minimum 2 av styremedlemmene er på valg hvert år.  Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for ett år av gangen.

Alle vararepresentanter velges for ett år.

 

7.  Styrets arbeidsoppgaver

Styret leder Hitra Næringsforening med vedtekter og fullmakter gitt av generalforsmalingen. Styret treffer bindende vedtak om igangsetting av tiltak/prosjekter i samsvar med Hitra Næringsforenings formål.

Styret har ansettelsesmyndighet for daglig leder og øvrig personell og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår samt arbeidsmål for ett driftsår av gangen.

Styret skal ha regelmessige møter (minimum 6 møter pr. år) og sammenkalles når styrets leder finner det nødvendig eller når minst 2 av styremedlemmene ber om det.  Med innkallingen skal det ordinært følge saksliste.  Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.  Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.  Det skal føres protokoll fra styremøtene som styremedlemmene undertegner.

Styret fastsetter for øvrig selv sin forretningsorden, herunder om det velges å opprette et arbeidsutvalg som kan støtte daglig leders arbeid med en hyppigere møtevirksomhet.

 

8. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøtet og da med minst 2/3 av de avgitte stemmene. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt styret innen 1. mars.

 

9. Oppløsning

Forslag om oppløsning av Hitra Næringsforening fremsettes på samme måte som for vedtektsendringer, jfr §8. For å bli vedtatt kreves minst 2/3 av de avgitte stemmene og at minst halvparten av medlemmene avgir stemme.  Hvis begge disse krav ikke er oppfylt, kan oppløsning vedtas på den påfølgende generalforsamling, eventuelt ekstraordinær generalforsamling med minst 2/3 av de avgitte stemmer.  Ved oppløsning av Hitra Næringsforening skal alle aktiva tilfalle formål som fremmer næringsutvikling i kommunen og administreres av Hitra Kommune.

 

Hitra, 27. mars 2017

Bli medlem

Hva leter du etter?

Bli kjent med oss

Formål
Arbeidsoppgaver
Aktiviteter
Møteoversikt
Årsmelding 2019

Næringslivet på Hitra

HF jobb
Karrieremagasinet

Medlemskap

Styret
Medlemskap
Vedtekter
Bli medlem

Medlemmer

Se oversikt over alle våre medlemmer.

Om Hitra

HF Kalenderen
Visit Hitra

Nettverk og samarbeid

Kysttrainee

Skole og utdanning

Guri Kunna VGS
Kommunale barnehager og skoler

Linker

Sider
Dokumenter
Foldere
Filmer mm.