Hitra næringsforening

Samarbeid og nettverk 

 

 

 

 

Hitra Næringsforening har et bredt og godt samarbeid med både politisk og administrativ ledelse i Hitra Kommune. Oppgavene i denne sammenheng er tydelig nedfelt i foreningens virksomhetsbeskrivelse:

– Foreningen skal være kontaktpunkt mellom næringsliv og det offentlige. En stemme i næringspolitikken.
– Foreningen skal være næringslivets representant i kommunale prosesser med vekt på Strategisk Næringsplan for Hitra Kommune.
– Foreningen skal være høringsinstans i kommunale saker av betydning for næringslivets interesser.
– Foreningen skal skape samhandling mellom skole (utdanning), næringsliv og kommune.
– Foreningen skal være en aktiv pådriver for næringslivets rammebetingelser innen infrastruktur som vei, båt, ferje, bredbånd og øvrige kommunale,   fylkeskommunale og statlige tilbud.
– Foreningen skal bidra aktivt og positivt til et godt samarbeid mellom Hitra Næringsforening og Hitra Kommune og andre det er naturlig og viktig å samarbeide med.
– Generell beredskap for Hitra Kommune.

Avtalte faste møter mellom kommune og næringsliv hvert år:
– Samling om næringsutvikling, en gang i året.
– Møte med politiske ledelse og administrasjon, en gang i halvåret.
– Aktivitetsrapport fra HNF v/daglig leder til Hitra Kommunestyre, en gang i året.
– Temamøter, en gang i halvåret.

 

Finn ut mer om Hitra Kommune her

 

 

 

Hitra og Frøya er på de fleste måter å betrakte som et felles bo-og arbeidsmarket. Det er kun en tunnel og 25 minutter med bil som skiller de to kommunesentrene. De to næringsorganisasjonene samarbeider om saker som er av stor betydning for næringslivet på begge øyene.

 

Finn ut mer om Frøya Næringsforum her

 

Næringsalliansen for Trøndelag er et samarbeidsforum for alle næringsforeninger i Trøndelag. Alliansen består av 32 næringsforeninger med til sammen mer enn 5000 medlemsbedrifter. Samarbeidet startet i januar 2017, og ble formalisert ved avtale i januar 2019.
Formålet: Avtalepartene er enige om å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid med spesiell vekt på samarbeid om felles, regionale næringspolitiske saker og erfaringsutveksling/kunnskapsdeling.
Samarbeidsavtalen formaliserer Næringsalliansen i Trøndelags formål og hovedoppgaver, og gir aktørene mer kraft i påvirkningsarbeidet både regionalt og nasjonalt.
Næringsalliansen for Trøndelag skal være et felles organisert talerør på vegne av næringslivet i Trøndelag. Alliansen skal etterstrebe å opptre samlet i utvalgte saker, herunder være felles høringsinstans for relevante regionale og nasjonale saker, samt representere næringslivet i diverse utvalg der dette er naturlig. Utveksling av kunnskap, erfaringer og nettverk mellom de ulike næringsforeningene er også viktig for alliansen.
Næringsalliansen ledes av et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av 5 personer som velges av Næringsalliansens medlemmer ved årets første medlemsmøte samt en leder fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Hitra Næringsforening er en del av Næringsalliansen i Trøndelag.

 

NATs viktigste næringspolitiske saker i 2022:

 • Tilgang på relevant kompetanse for næringslivet, bl.a. sørge for:
 • at det utdannes nok og riktige fagarbeidere og kandidater fra høyere utdanning
 • at de som står utenfor arbeidslivet kommer inn i jobb
 • at det finnes gode incentiver for å ta inn flere lærlinger, trainees etc.
 • Styrke Innovasjon Norges finansieringsrammer til klynger.
 • Sikre gode rammevilkår for våre FoU/utdanningsinstitusjoner, inkl. økte midler til næringsrettet forskning.
 • Sikre god samferdsel- og infrastrukturutvikling (riks- og fylkesveger, person- og godstransport på jernbane, sjøtransport, luftfart, bredbånd/5G, krafttilgang etc.).
 • Bygge opp Investinor for å sikre kapital til norske vekstbedrifter (mer midler til direktemandatet og fond i fond/matching).
 • Styrke SIVA framfor å splitte opp.
 • Sikre videreføring av dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift.
 • Utfasing av formuesskatt på arbeidende kapital og ytterligere reduksjon av selskapsskatten.
 • Bygge trøndersk finansindustri – etablere nye mandater i unoterte aksjer for Folketrygdfondet som skal forvaltes fra de beste regionene – framfor å sende pengene på børs i utlandet.
 • Redusere avgifter for å begrense grensehandelen.

KRAFT   –   KOMPETANSE   –   ØKONOMI

Foreningen Hitra Industripark og Kysthavn er etablert for å utnytte den unike lokaliseringen, midt i skipsleia og midt i en av Norges største oppdrettsregioner. Nettverket skal bidra til å skape et utviklingsmiljø for etablerte og nye bedrifter. Legge til rette for logistikksenter, økt FOU aktivitet og energisenter for framtidens energikilder.
Foreningen har som hovedoppgave å knytte sammen eksisterende og nye aktører gjennom innovasjon og utvikling med bærekraft og verdiskaping som grunnpilarer. Hitra Industripark og Kysthavn skal jobbe målrettet for at alt som transporteres ut fra industriområdet skal være en verdi og ressurs og ikke avfall.
Foreningen er etablert med støtte fra Trøndelag Fylkeskommune i tre år fra og med 2020.

 

Hitra Næringsforening er representert i styret for Hitra Industripark og Kysthavn v/daglig leder Randi S. Lundquist.

 

Daglig leder i HIK:
Synnøve Aukan mobil 916 71 811

 

Finn ut mer om foreningen Hitra Industripark og Kysthavn

 

Blått Kompetansesenter AS skal være en koblingsaktør mellom utdanning, næring og forskning innen det marine området – til gjensidig nytte for hele havbruksklyngen. Blått Kompetansesenter AS sin visjon er tett forankret til ambisjonen om å utvikle verdens beste akvakultur- og fiskeriutdanning, samt Marin Strategi Trøndelag sin visjon om at Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige havbruksregion og Norges viktigste på enkelte øvrige deler av den marine sektor.
Selskapets formål er å legge til rette for koblingsaktivitet i Blått kompetansesenter, herunder aktiviteter som inkluderer leietakerne i bygget, men også hele det regionale næringslivet i marin sektor, de videregående skolene og relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og andre som naturlig faller sammen med disse.

 

Blått Kompetansesenter er også næringshage for Hitra og Frøya.

 

Hitra Næringsforening har en aksjepost på 2.6 % i Blått Kompetansesenter.

 

Finn ut mer om Blått Kompetansesenter

 

Besøksadresse / postadresse:
Nordfrøyveien 413, 7260 Sistranda, Frøya

KYSTTRAINEE

Kysttrainee er en regional traineeordning for Hitra og Frøya og drives av Blått Kompetansesenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD TRØNDELAG SØR-VEST/LAKSEREGIONEN

Trøndelag sørvest, lakseregionen består av kommunene Aure, Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun og Ørland.  Trøndelag sørvest strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør, og er virkelig et Norge i miniatyr. Her kan du leve et godt og aktivt liv.  Trøndelag sørvest er en stor og sammensatt region. Det bor om lag 45 000 mennesker i regionen. Næringslivet er mangfoldig med kystdelen av regionen som representerer et internasjonalt tyngdepunkt i oppdrett og produksjon av atlantisk laks.  Trøndelag sørvest er verdensledende innen prosessteknologi. På aksen Wacker Holla, Elkem Thamshavn og SINTEF i Trondheim finner vi virksomheter som er betydningsfulle i global målestokk.  Ørland kommune er vertskap for kampflybasen.  Videre innover i Trøndelag sørvest har vi rike landbruksbygder som Rindal og Meldal. Disse grenser opp mot de flotte fjellområdene i Trollheimen.

 

Finn ut mer om regionrådet

 

Næringsforeningene i lakseregionen har også dannet en samarbeidsgruppe som møtes med jevne mellomrom for å diskutere saker som er av felles interesse.

 

 

 

 

 

Opplæringskontoret i Sør-Fosen er et flerfaglig kontor som hjelper bedrifter å finne motiverte lærlinger, og elever til å finne gode lærebedrifter.
OKSF bidrar til at bedrifter og lærlinger lykkes med en god læretid mot et fagbrev.

Mangler de fagbrev – hjelpes elevene ved karriereveiledning for at de skal nå sine mål.

 

Finn ut mer om Opplæringskontoret i Sør-Fosen


Her er link til OKSF’s splitter nye interaktive brosjyre: https://www.visbrosjyre.no/Opplaeringskontoret_i_Sor-Fosen/WebView/

 

Medlemsbedrifter i Hitra kommune er følgende pr. 1.1.23:

 • Alfo
 • Guri kunna vgs
 • Hemne sparebank
 • Hitramat
 • Hitterværing AS
 • Knutshaugfisk
 • Kvernhusvik
 • Kaasbøll
 • Lerøy midt
 • Mowi
 • Joker knarlagsund
 • Sandø AS (Rema 1000)
 • Skarsvåg boats

Hva leter du etter?

Bli kjent med oss

Visjon
Rolle
Strategi
Kommunikasjon
Oppgaver
Møteoversikt
Dokumenter

Om næringslivet

HF jobb
boihitra.no

Om medlemskap

Styret
Betingelser
Medlemsavgift
Vedtekter
Bli medlem

Medlemmer

Se oversikt over alle våre medlemmer

Om Hitra

Om øya
Om folket
Hvordan komme hit
Små historier
HF kalenderen
Visit Hitra

Samarbeid og nettverk

Kysttrainee

Skole og utdanning

Guri Kunna VGS
Kommunale barnehager og skoler

Linker

Aktuelle nettsider
Produksjoner i regi av foreningen

Hitra Næringsforening

Tilbake til forsiden

Historie

Partnere

Medlemsfordeler

Aktualiteter og møter