Hitra næringsforening

Samarbeid og nettverk 

 

 

 

 

Hitra Næringsforening har et bredt og godt samarbeid med både politisk og administrativ ledelse i Hitra Kommune. Oppgavene i denne sammenheng er tydelig nedfelt i foreningens virksomhetsbeskrivelse:

– Foreningen skal være kontaktpunkt mellom næringsliv og det offentlige. En stemme i næringspolitikken.
– Foreningen skal være næringslivets representant i kommunale prosesser med vekt på Strategisk Næringsplan for Hitra Kommune.
– Foreningen skal være høringsinstans i kommunale saker av betydning for næringslivets interesser.
– Foreningen skal skape samhandling mellom skole (utdanning), næringsliv og kommune.
– Foreningen skal være en aktiv pådriver for næringslivets rammebetingelser innen infrastruktur som vei, båt, ferje, bredbånd og øvrige kommunale,   fylkeskommunale og statlige tilbud.
– Foreningen skal bidra aktivt og positivt til et godt samarbeid mellom Hitra Næringsforening og Hitra Kommune og andre det er naturlig og viktig å samarbeide med.
– Generell beredskap for Hitra Kommune.

Avtalte faste møter mellom kommune og næringsliv hvert år:
– Samling om næringsutvikling, en gang i året.
– Møte med politiske ledelse og administrasjon, en gang i halvåret.
– Aktivitetsrapport fra HNF v/daglig leder til Hitra Kommunestyre, en gang i året.
– Temamøter, en gang i halvåret.

 

Finn ut mer om Hitra Kommune her

 

 

 

Hitra og Frøya er på de fleste måter å betrakte som et felles bo-og arbeidsmarket. Det er kun en tunnel og 25 minutter med bil som skiller de to kommunesentrene. De to næringsorganisasjonene samarbeider om saker som er av stor betydning for næringslivet på begge øyene.

 

Finn ut mer om Frøya Næringsforum her

 

 

NÆRINGSALLIANSEN I TRØNDELAG

Næringsalliansen i Trøndelag er et samarbeidsforum for alle næringsforeninger i Trøndelag. Alliansen består av 35 næringsforeninger med til sammen mer enn 5000 medlemsbedrifter. Samarbeidet startet i januar 2017, og ble formalisert ved avtale i januar 2019.
Formålet: Avtalepartene er enige om å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid med spesiell vekt på samarbeid om felles, regionale næringspolitiske saker og erfaringsutveksling/kunnskapsdeling.
Samarbeidsavtalen formaliserer Næringsalliansen i Trøndelags formål og hovedoppgaver, og gir aktørene mer kraft i påvirkningsarbeidet både regionalt og nasjonalt.
Næringsalliansen for Trøndelag skal være et felles organisert talerør på vegne av næringslivet i Trøndelag. Alliansen skal etterstrebe å opptre samlet i utvalgte saker, herunder være felles høringsinstans for relevante regionale og nasjonale saker, samt representere næringslivet i diverse utvalg der dette er naturlig. Utveksling av kunnskap, erfaringer og nettverk mellom de ulike næringsforeningene er også viktig for alliansen.
Næringsalliansen ledes av et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av 5 personer som velges av Næringsalliansens medlemmer ved årets første medlemsmøte samt en leder fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Hitra Næringsforening er en del av Næringsalliansen i Trøndelag.

HITRA INDUSTRIPARK OG KYSTHAVN

Foreningen Hitra Industripark og Kysthavn er etablert for å utnytte den unike lokaliseringen, midt i skipsleia og midt i en av Norges største oppdrettsregioner. Nettverket skal bidra til å skape et utviklingsmiljø for etablerte og nye bedrifter. Legge til rette for logistikksenter, økt FOU aktivitet og energisenter for framtidens energikilder.
Foreningen har som hovedoppgave å knytte sammen eksisterende og nye aktører gjennom innovasjon og utvikling med bærekraft og verdiskaping som grunnpilarer. Hitra Industripark og Kysthavn skal jobbe målrettet for at alt som transporteres ut fra industriområdet skal være en verdi og ressurs og ikke avfall.
Foreningen er etablert med støtte fra Trøndelag Fylkeskommune i tre år fra og med 2020.

Hitra Næringsforening er representert i styret for Hitra Industripark og Kysthavn.

Konstituert daglig leder:
Synnøve Aukan mobil 916 71 811
Besøksadresse / postadresse:
Hitra Hurtigbåtterminal, Hamneveien 8, 7246 Sandstad

 

 

Blått Kompetansesenter AS skal være en koblingsaktør mellom utdanning, næring og forskning innen det marine området – til gjensidig nytte for hele havbruksklyngen. Blått Kompetansesenter AS sin visjon er tett forankret til ambisjonen om å utvikle verdens beste akvakultur- og fiskeriutdanning, samt Marin Strategi Trøndelag sin visjon om at Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige havbruksregion og Norges viktigste på enkelte øvrige deler av den marine sektor.
Selskapets formål er å legge til rette for koblingsaktivitet i Blått kompetansesenter, herunder aktiviteter som inkluderer leietakerne i bygget, men også hele det regionale næringslivet i marin sektor, de videregående skolene og relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og andre som naturlig faller sammen med disse.

Hitra Næringsforening har en aksjepost på 2.6 % i Blått Kompetansesenter.

Les mer om Blått Kompetansesenter

Besøksadresse / postadresse:
Nordfrøyveien 413, 7260 Sistranda, Frøya

 

KYSTTRAINEE

TRENGER DIN VIRKSOMHET PÅFYLL AV KOMPETANSE?
PLANLEGGER DU Å REKRUTTERE NYE ANSATTE I 2020?
VIL DU BIDRA TIL Å GI UNGE NYUTDANNEDE EN ATTRAKTIV ARBEIDSMULIGHET?

Ta kontakt med Blått kompetansesenter for å finne din trainee
Nina Larsen, trainee-ansvarlig i BLÅTT KOMPETANSESENTER
epost nina@bksnorge.no, +47 48 28 61 77

 

«Via vår rekrutteringsplattform når vi svært dyktige og kvalifiserte søkere med bachelor og master. Vi vil koble disse kompetente studentene mot næringslivet og vil gjerne høre fra deg. Klikk her for mer info:  Trainee Trøndelag

Vi kan via KystTrainee søke etter eksakt den kompetansen din virksomhet trenger. Erfaring viser at jo spissere utlysning jo bedre er kandidatene.

KystTrainee-ordningen er en fantastisk mulighet for din virksomhet til å få unge nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften.
For trainee’er er dette en gylden karrieremulighet og vi sørger for å innlemme dem i vårt nettverk.

 

Om KystTrainee-ordningen:

En KystTrainee er en ferdig utdannet arbeidstaker med bachelor og/eller masterutdanning.
KystTraineer kan ansettes både i privat og offentlig sektor.
Et ordinært KystTrainee program går over 2 år. Det er mulighet for rullering på flere avdelinger i en bedrift eller mellom flere bedrifter. Dette tilpasses etter bedriftens og traineens behov og ønsker.
Blått kompetansesenter står for utlysning og hjelper gjennom hele prosessen.
Blått kompetansesenter følger opp både trainee og arbeidsgiver i løpet av ansettelsesperioden.

 

Vi oppfordrer alle bedrifter og kommuner til å melde sine ønsker og kompetansebehov til oss.

Kanskje finner vi den kompetansen nettopp dere har bruk for.»

 

 

 

 

 

 

«Rekruttering:

  • Regional yrkes- og utdanningsmesse som arrangeres annenhvert år på Hitra og Frøya, og som primært er for vår region, Snillfjord, Hitra og Frøya.
  • I starten av februar drar vi til Trondheim på Ta Utdanning – det er en messe for høyere utdanning, men vi ønsker å være tilstede for å informere om mulighetene i vår region. Vi står da på stand sammen med andre opplæringskontor i Trøndelag og vi representerer da yrkesfagene.
  • Vi står også på stand sammen med Trøndelag Fylkeskommune på AquaNor og NorFishing som arrangeres i august hvert år.
  • Karrieredagene arrangeres av Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune. Da presenterer vi naturbruk og akvakultur og fiske og fangst for alle 10. klasse elevene i Trondheim Kommune. Vi står da på stand sammen med Guri Kunna videregående skole. Det er 2 dager på Strinda vg skole og 2 dager på Byåsen vg skole.
  • I tillegg til dette er vi på yrkesmesser og skolebesøk på Orkanger, Hemne, Meldal, Rennebu, Ålen, Lensvik osv.
  • I tillegg til den regionale messen besøker vi alle 10. klasser i regionen for å informere om yrkesfag, forventninger og krav. Vi er også med på en del foreldremøter for 9. og 10. klassetrinn.
  • Vi får også besøke alle Vg1 og Vg2 yrkesfagklassene i regionen, i tillegg til at vi også der deltar på felles foreldremøte for Vg2 elever.»

 

Finn ut mer om Opplæringskontoret i Sør-Fosen her

Hva leter du etter?

Bli kjent med oss

Formål
Arbeidsoppgaver
Aktiviteter
Møteoversikt
Årsmelding 2019

Næringslivet på Hitra

HF jobb
Karrieremagasinet

Medlemskap

Styret
Medlemskap
Vedtekter
Bli medlem

Medlemmer

Se oversikt over alle våre medlemmer.

Om Hitra

HF Kalenderen
Visit Hitra

Nettverk og samarbeid

Kysttrainee

Skole og utdanning

Guri Kunna VGS
Kommunale barnehager og skoler

Linker

Sider
Dokumenter
Foldere
Filmer mm.