Krever kraftigere virkemiddelpakker

Næringsalliansen for Trøndelag har sendt følgende henvendelse:

Til Næringsminister - Finansminister - Kulturminister - Næringskomiteens medlemmer - Finanskomiteens medlemmer - Familie- og kulturkomiteens medlemmer - Stortingsrepresentanter fra Trøndelag
(brevet sendes kun elektronisk)

 

Trondheim, 24. mars 2021


Nye restriksjoner i mars 2021 krever innføring av kraftigere virkemiddelpakker


Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen
ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv.

 

De nasjonale tiltakene som nå gjelder fra og med 25. mars, får umiddelbare konsekvenser for
servering, kultur og reiseliv, og de ansatte i disse virksomhetene. Videre merker handelsnæringen
godt at folk nå holder seg hjemme, noe som innebærer at også de må ta ned antall ansatte på jobb.
Med strengere nasjonale tiltak må også staten justere opp og tilpasse sine virkemiddelpakker. Her
er Næringsalliansens innspill:

 

• Kompensasjonsordningen med dekning av faste uunngåelige kostnader må utvides både i lengde, og også slik at flere kostnader blir regnet med, eksempelvis:
o Tap på varelager som følge av at varer med kort holdbarhetstid må kasseres.
o Kostnader til smitteverntiltak.
o Minimumsbemanning for å holde bedriften i live når den er nedstengt.
o Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering; alternativt må denne reduseres fra 10 til maksimum 2 dager.
o Ordningen må også omfatte enkeltmannsforetak.

 

• De fem lønnspliktdagene for permitteringsperiode to må fjernes.
• Arbeidstakere som nå blir permittert må gis 100% lønn, slik det ble gjort i mars 2020.
• Det er et ønske om lønnskompensasjonsordning slik at bedriftene kan holde flere ansatte i arbeid, tilby kompetansehevende tiltak etc. fremfor å permittere.

 

• Det må snarlig komme på plass en kompensasjonsordning som også fungerer for de virksomheter som ikke har relevant sammenligningsgrunnlag med 2019.

 

• Arrangører som nå igjen må kansellere planlagte arrangementer på svært kort varsel må få dekket sine tap.

 

• Renten på utsatte skatteinnbetalinger må settes ned og nedbetalingsperioden må forlenges.
• Det er viktig at man fra Stortingets side også kommer med signaler på skatte- og avgiftsregimet for de særdeles utsatte bransjene. Mye egenkapital er tapt, og det trengs hjelp til å bygge opp igjen solide bedrifter.

 

• Tiltaksmidler som overføres direkte til kommunene må styrkes betraktelig. De 500 millionene som ble presentert som nye midler på gårsdagens pressekonferanse er dessverre langt fra nok til å kompensere for de tap bedriftene nå må ta.
• Tiltaksmidler til kommunene må også innrettes slik at de treffer bedre de virksomheter som har falt utenfor kompensasjonsordningene, eller som har kunnet få lite støtte via disse. «Kommunemilliarden» spredd tynt ut over landet treffer verken godt nok eller kraftig nok.

 

Med vennlig hilsen,
Næringsalliansen for Trøndelag
Berit Rian
Leder Arbeidsutvalget
(og adm. direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen)

 


ENAVOSS- Sparebank 1 SMN

Hitra Næringsforening videreformidler henvendelse fra vår medlemsbedrift og samarbeidspartner Sparebank 1 SMN Hitra og Frøya:

Hei,

Vi ønsker å gjøre Midt-Norge til et enda bedre sted å bo, og trenger hjelp fra våre samarbeidspartnere!

Vi er som dere vet stolt av å være en lokal støttespiller, og ønsker å bli enda bedre. Vi er nå ute med en stor kampanje der vi  ber om innspill til hvordan vi skal bruke bankens overskudd til det beste for lokalsamfunnet.

Her er noen forslag til hvordan dere kan bidra:

-        Gi deres innspill!
Hvordan kan vi gjennom samfunnsutbyttet støtte enda bedre opp om lokalsamfunnene, og bidra til innovasjon, verdiskaping og nye arbeidsplasser?

-         Del gjerne med flere, og få flere til å støtte deres sak/innspill
Det betyr noe når mange mener det samme. Forslag til tekst som kan deles på nett og andre aktuelle steder:
«Vi i <Navn på organisasjon> har nå gitt vårt innspill til @SpareBank1SMN. Vi ønsker mer penger til …./Vi mener Midt-Norge trenger nye støtteordninger for…
Nå oppfordrer vi alle andre til å gi sitt innspill på smn.no/enavoss»

 

Innspill kan sendes inn på smn.no/enavoss innen 15. april.

 

Vi håper dere kan hjelpe oss med å få inn mange idéer og forslag til hvordan vi sammen kan gjøre en forskjell for alle oss som bor her!

 

Med vennlig hilsen
Bjørg Rabben
Senior Bedriftsrådgiver
SpareBank 1 SMN
+47 91799820


Utlysning kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter mars 21

Hitra Næringsforening videreformidler utlysning fra Hitra Kommune.  De første søknadene er mottatt og blir behandlet i formannskapet i dag 23.3., men det er ikke for sent.  En godt gjennomarbeidet søknad øker sjansen for et godt resultat.  Søk hjelp hos din regnskapsfører hvis du trenger det.

 

Hitra kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

 

Søknad

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

 1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
 2. Søk opp støtteordning – søk på "Hitra" – velg Kommunal kompensasjonsordning
 3. Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn

 

Hva kan det søkes om:

 1. Tapte inntekter knyttet til nedstenging av virksomheten i forbindelse med Covid 19
 2. Har opplevd pålagt nedstenging og er særlig hardt rammet
 3. Oversikt over ekstra kostnader til smitteverntiltak
 4. Andre kostnader

 

Det kan tildeles maksimalt kr.  75 000,- pr. søker og maksimalt 60 % av de dokumenterte tap av inntekter.

Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon MÅ lastes opp som vedlegg.
Det må også oppgis annen offentlig støtte som er mottatt, herunder om der er mottatt støtter fra andre kompensasjonsordninger.
Skatteattest skal legges ved. Det er krav om at det ikke er skyldig offentlige skatter og avgifter.

 

Med vennlig hilsen
Synnøve Aukan
Rådgiver Næring


Kampanje "Bopåhitra.no"

Til næringsdrivende på Hitra og Hitra Kommune,

Hitra er en av de mest suksessrike næringskommunene i landet. Vi har et sterkt og bredt næringsliv, i stadig utvikling og vekst. Både næringsdrivende og kommune trenger fagfolk innenfor mange forskjellige områder. Hitra skal vokse, og da trenger vi nye Hitterværinger med et ønske om å bli.  Det å rekruttere folk med riktig utdanning til å flytte til og bli på Hitra, blir en av de største utfordringene i tiden framover.

Hitra Næringsforening tar initiativ til en kampanje for å sette Hitra på kartet når det gjelder bosteds- og bedriftsattraktivitet.  Vi skal posisjonere oss som et attraktivt bo- og arbeidssted, et godt sted å vokse både for barn og voksne.  Vi skal tenke både kort- og langsiktig, og vi skal legge grunnlaget for en kontinuerlig “kampanje”.  Bra for næringslivet, bra for Hitra og bra for de nye Hitterværingene.

 

Kampanje Bopåhitra.no

Dokumentet ovenfor forklarer nærmere om bakgrunnen for initiativet, og via lenken nedenfor melder du deg på Teams-møte i neste uke med kort presentasjon og dialog om selve kampanjen.

 

LENKE TIL PÅMELDING

Vi håper vi “ses” på Teams på tirsdag eller onsdag i neste uke!


Bedriftsintern opplæring (BIO 2021)

RETNINGSLINJER FOR BIO Trøndelag 2021 er nå klar for bruk.

Retningslinjene og informasjon om ordningen er lagt på fylkeskommunens hjemmeside www.trfk.no/bio. Regionalforvaltning.no er oppdatert og ordningen er åpen.

Det er innvilget 23,3 mill.kr gjennom ordningen BIO Trøndelag og hvorav storparten har gått til enkeltpersonsforetak, små og mellomstore bedrifter. Totalt har 130 ulike bedrifter fått støtte. Vel 7 mill kr er allerede utbetalt og det betyr at en stor del av kompetansetiltakene er gjennomført i ekspressfart i bedriftene. Flere bedrifter er nå i gang med å søke om nye kompetansetiltak.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Viktig informasjon

Nye midler i 2021

BIO Trøndelag videreføres i 2021, så lenge det er tilgjengelige midler.

Årets samlede økonomiske ramme for ordningen avklares av Hovedutvalg næring i møte 10.-11. februar, men den ligger an til å bli på under halvparten av 2020-rammen.

 

To konkrete justeringer for BIO- ordningen i 2021 er pga reduserte støtterammer, følgende:

 1. Det er ikke mulig i BIO1 (støtteordningen for små bedrifter og enkeltmannsforetak) å få dekket reise og opphold vedr studieturer ol.
 2. For bedrifter med flere enn 50 ansatte, er det kun mulig å søke om BIO2 ordinært gjennom www.regionalforvaltning.no . Dvs at fjorårets tilbud med skreddersøm for mer omfattende kompetansetiltak for de største bedriftene er ikke prioritert.

 

Hilsen BIO teamet i Trøndelag fylkeskommune


Regjeringen forlenger permitteringsperioden

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Retten til dagpenger forlenges også for alle dagpengemottakere, slik at de som nærmer seg sin maksgrense kan beholde dagpengene til 1. juli.

Regjeringen forlenger permitteringsperioden - regjeringen.no


Forlenger kompensasjonsordningen ut april

Tilbyr bedriftene veiledning og mulighet til å beregne tilskudd

 

Brønnøysundregistrene har åpnet en bemannet veiledningstjeneste der bedrifter og regnskapsførere kan få svar på spørsmål og støtte til søkeprosessen. I romjula lanserte de en beregningskalkulator der bedriftene kan beregne omsetningsfall og tilskudd allerede nå.

 

Bedrifter som har papirene i orden, vil få pengene raskt inn på konto når den nye kompensasjonsordningen åpner 18. januar klokken 08. Det viktigste bedriftene kan gjøre nå er bruke bruk tiden godt frem mot 18. januar. De bør ta kontakt med sin regnskapsfører/revisor og få sin søknad bekreftet før den sendes inn.

 

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Nå forlenger regjeringen ordningen i 2 ekstra måneder. Støttenivået blir på 80 prosent, det samme som i januar og februar.

 

– Det er fortsatt veldig usikkert hvordan smittesituasjonen og smitteverntiltakene blir utover våren. For å gi økt trygghet og forutsigbarhet for næringslivet, forlenger vi kompensasjonsordningen for månedene mars og april, sier næringsminister Iselin Nybø.

 

For å sikre forutsigbarhet, likebehandling over tid og automatikk i saksbehandlingen, vil ordningen i hovedsak være lik som for de foregående månedene. Omsetningsfallet må være på 30 prosent eller mer og de får dekket inntil 80 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene.

 

– Støtten bedriftene får, øker i takt med omsetningsfallet, det vil si at større omsetningsfall gir mer støtte til de hardest rammede bedriftene. Når smitteverntiltakene nå blir strengere og gir større omsetningsfall, blir også støtten økt, sier næringsministeren.

 

Serveringsbransjen dekkes av kompensasjonsordningen

 

De nye smitteverntiltakene som kom denne uken har særlig rammet serveringsbransjen hardt.

 

– Kompensasjonsordningen treffer serveringsbransjen godt: i perioden mars til september var serveringsbransjen nest største mottager, nest etter overnattingsbransjen. Kompensasjonsordningen er bred, og skal treffe alle som er truffet av pandemien, sier næringsministeren.

 

Hva skjer etter april?

 

–Regjeringen har sagt at de økonomiske tiltakene kommer til å vare så lenge krisen varer. Men tiltakene må tilpasses smitteverntiltakene. Når disse etter hvert lettes på, er det andre typer tiltak enn kompensasjon som er riktig. Da må vi se på tiltak som skal stimulere til aktivitet og vekst, sier næringsminister Iselin Nybø.

 

Før jul ble regjeringspartiene og Frp enige om en bevilgning på 250 millioner kroner til kommunene med høyest arbeidsledighet. Flere kommuner har startet utbetalingene. Blant annet har Oslo og Bergen betalt ut hele sitt beløp til serveringsbedrifter med skjenkebevilling.

 

Fakta om ordningen

 

 • Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten.
 • Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 30. april 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet innen 14. mars 2021. Søknad for januar og februar skal sendes innen 14. mai 2021.
 • Støtten beregnes med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.
 • En videreføring av ordningen må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.

Forsiden - Kompensasjonsordning

 


Utviklet av Vindfang