Årsmøte i Hitra Næringsforening 29.6. kl. 18.00 Hopsjøbrygga

INVITASJON TIL ÅRSMØTE I HITRA NÆRINGSFORENING

Vi har ventet og ventet og nå tør vi invitere til fysisk møte på Hopsjøbrygga neste tirsdag.  Styret fattet vedtak i vår om å utsette årsmøtet til juni, i håp om at vi da var kommet så langt at vi kan treffes på ordentlig.  Nå er vi lei av Teams!

 

Representanter fra medlemsbedriftene er invitert til møtet, til påfølgende sosialt samvær og middag er det hyggelig om dere også tar med deres partner (de kan også være med på møtet om de ønsker det).  Oppsett og forberedelse av mat og drikke krever påmelding både til møte og middag.  Snarest og senest fredag 25. juni kl. 16.00 til randi@hitra-naeringsforening.no.  Vi har fått en hyggelig pris på sjømatbøtte, kr 395,- pr. person.  Hver enkelt betaler selv for mat og drikke der og da.

 

PROGRAM

18.00-19.00 Årsmøtesaker

 1. Godkjenning av fullmakter
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  5. Styrets årsmelding med regnskap og balanse pr. 31.12.20
  6. Fastsettelse av styrets honorar for 2021
  7. Fastsettelse av medlemskontingent/avgift for 2021
  8. Budsjett for 2021
  9. Valg av styre og valgkomite

 

Årsmelding med årsregnskap for 2020 ble lagt ut offentlig og sendt til alle medlemsbedrifter i april, ligger også vedlagt her og vil bli delt ut i papirformat på møtet.

 

19.00-19.30 VI GIR ORDET TIL DEN NYE ADMINISTRERENDE DIREKTØR FOR LERØY MIDT, HARALD LARSSEN
- som vil snakke om havbruk, framtiden og mulighetene.

 

19.30 Sosialt samvær og SJØMATBØTTE

 

Det er opp til hver enkelt å planlegge skyss til og fra med tanke på hva man ønsker å drikke til maten, og tidspunkt for avslutning skal vi nok bli enige med Ola om.
Jeg sender ut oversikt over de påmeldte på forhånd slik at man eventuelt kan planlegge samkjøring.

 

Da hører jeg fra dere som har lyst til å være med snarest og senest fredag 25. juni kl. 16.00 til randi@hitra-naeringsforening.no.  Husk å si ifra om dere tar med partneren.
Håper vi ses!

Randi

Fremtidens nettforsyning til kystområdene

I samarbeid med ON Ocean Network SA og Frøya Næringsforum, inviterer Hitra Næringsforening til felles «Teams» møte torsdag den 10. juni kl. 14.00.

Påmelding snarest og senest mandag 7. juni til randi@hitra-naeringsforening.no.

Teams lenke vil bli ettersendt ved påmelding.


«Bakgrunn og informasjon:

Planleggingen av fremtidens nettforsyning til kystområdene våre pågår for fullt. ON Ocean Network SA har tatt initiativ til prosjektet Kystkrafta for å sikre at havnæringenes behov både på kort og lengre sikt blir forstått og hensyntatt blir forstått og hensyntatt.

Våre vurderinger indikerer at koblingene mellom øyene og fastlandet og muligheter for både sikrere og sterkere forsyningslinjer vil være av stor betydning for å møte fremtidige krav til omstilling og vekst. Vi står overfor en nasjonal kamp om å sikre gode rammebetingelser, og ved å samarbeide på tvers av regioner og bransjer økes mulighetene for gjennomslag.


Som ledd i arbeidet gjennomføres Arbeidsmøter med
formål om å få frem ny relevant informasjon om industriutvikling i regionen, med spesiell fokus på kraftbehov og kraftproduksjon.

 1. juni gjennomføres et arbeidsmøte for aktører på Hitra og Frøya i samarbeid med Hitra Næringsforening og Frøya Næringsforum. Arbeidsmøtet har følgende agenda:
 • Kort presentasjonsrunde deltakere
 • Introduksjon og planer for arbeidet v/Nils Erik Pettersen ON Ocean Network
 • Spørsmål og svar
 • Diskusjon/oppfølging og tips om bedrifter og kontaktpersoner for videre oppfølging

Alle som er interesserte kan delta, men vi oppfordrer spesielt næringslivsaktører med kraftbehov eller planer om kraftutbygging å delta.»

VELKOMMEN !!

Les mer om ON Ocean Network

www.oceannetwork.no


Kampanje "Bopåhitra.no"

Til næringsdrivende på Hitra og Hitra Kommune,

Hitra er en av de mest suksessrike næringskommunene i landet. Vi har et sterkt og bredt næringsliv, i stadig utvikling og vekst. Både næringsdrivende og kommune trenger fagfolk innenfor mange forskjellige områder. Hitra skal vokse, og da trenger vi nye Hitterværinger med et ønske om å bli.  Det å rekruttere folk med riktig utdanning til å flytte til og bli på Hitra, blir en av de største utfordringene i tiden framover.

Hitra Næringsforening tar initiativ til en kampanje for å sette Hitra på kartet når det gjelder bosteds- og bedriftsattraktivitet.  Vi skal posisjonere oss som et attraktivt bo- og arbeidssted, et godt sted å vokse både for barn og voksne.  Vi skal tenke både kort- og langsiktig, og vi skal legge grunnlaget for en kontinuerlig “kampanje”.  Bra for næringslivet, bra for Hitra og bra for de nye Hitterværingene.

 

Kampanje Bopåhitra.no

Dokumentet ovenfor forklarer nærmere om bakgrunnen for initiativet, og via lenken nedenfor melder du deg på Teams-møte i neste uke med kort presentasjon og dialog om selve kampanjen.

 

LENKE TIL PÅMELDING

Vi håper vi “ses” på Teams på tirsdag eller onsdag i neste uke!