Bedriftsintern opplæring (BIO 2021)

RETNINGSLINJER FOR BIO Trøndelag 2021 er nå klar for bruk.

Retningslinjene og informasjon om ordningen er lagt på fylkeskommunens hjemmeside www.trfk.no/bio. Regionalforvaltning.no er oppdatert og ordningen er åpen.

Det er innvilget 23,3 mill.kr gjennom ordningen BIO Trøndelag og hvorav storparten har gått til enkeltpersonsforetak, små og mellomstore bedrifter. Totalt har 130 ulike bedrifter fått støtte. Vel 7 mill kr er allerede utbetalt og det betyr at en stor del av kompetansetiltakene er gjennomført i ekspressfart i bedriftene. Flere bedrifter er nå i gang med å søke om nye kompetansetiltak.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Viktig informasjon

Nye midler i 2021

BIO Trøndelag videreføres i 2021, så lenge det er tilgjengelige midler.

Årets samlede økonomiske ramme for ordningen avklares av Hovedutvalg næring i møte 10.-11. februar, men den ligger an til å bli på under halvparten av 2020-rammen.

 

To konkrete justeringer for BIO- ordningen i 2021 er pga reduserte støtterammer, følgende:

  1. Det er ikke mulig i BIO1 (støtteordningen for små bedrifter og enkeltmannsforetak) å få dekket reise og opphold vedr studieturer ol.
  2. For bedrifter med flere enn 50 ansatte, er det kun mulig å søke om BIO2 ordinært gjennom www.regionalforvaltning.no . Dvs at fjorårets tilbud med skreddersøm for mer omfattende kompetansetiltak for de største bedriftene er ikke prioritert.

 

Hilsen BIO teamet i Trøndelag fylkeskommune