Bedriftsintern opplæring (BIO 2021)

RETNINGSLINJER FOR BIO Trøndelag 2021 er nå klar for bruk.

Retningslinjene og informasjon om ordningen er lagt på fylkeskommunens hjemmeside www.trfk.no/bio. Regionalforvaltning.no er oppdatert og ordningen er åpen.

Det er innvilget 23,3 mill.kr gjennom ordningen BIO Trøndelag og hvorav storparten har gått til enkeltpersonsforetak, små og mellomstore bedrifter. Totalt har 130 ulike bedrifter fått støtte. Vel 7 mill kr er allerede utbetalt og det betyr at en stor del av kompetansetiltakene er gjennomført i ekspressfart i bedriftene. Flere bedrifter er nå i gang med å søke om nye kompetansetiltak.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Viktig informasjon

Nye midler i 2021

BIO Trøndelag videreføres i 2021, så lenge det er tilgjengelige midler.

Årets samlede økonomiske ramme for ordningen avklares av Hovedutvalg næring i møte 10.-11. februar, men den ligger an til å bli på under halvparten av 2020-rammen.

 

To konkrete justeringer for BIO- ordningen i 2021 er pga reduserte støtterammer, følgende:

  1. Det er ikke mulig i BIO1 (støtteordningen for små bedrifter og enkeltmannsforetak) å få dekket reise og opphold vedr studieturer ol.
  2. For bedrifter med flere enn 50 ansatte, er det kun mulig å søke om BIO2 ordinært gjennom www.regionalforvaltning.no . Dvs at fjorårets tilbud med skreddersøm for mer omfattende kompetansetiltak for de største bedriftene er ikke prioritert.

 

Hilsen BIO teamet i Trøndelag fylkeskommune


Regjeringen forlenger permitteringsperioden

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Retten til dagpenger forlenges også for alle dagpengemottakere, slik at de som nærmer seg sin maksgrense kan beholde dagpengene til 1. juli.

Regjeringen forlenger permitteringsperioden - regjeringen.no


Forlenger kompensasjonsordningen ut april

Tilbyr bedriftene veiledning og mulighet til å beregne tilskudd

 

Brønnøysundregistrene har åpnet en bemannet veiledningstjeneste der bedrifter og regnskapsførere kan få svar på spørsmål og støtte til søkeprosessen. I romjula lanserte de en beregningskalkulator der bedriftene kan beregne omsetningsfall og tilskudd allerede nå.

 

Bedrifter som har papirene i orden, vil få pengene raskt inn på konto når den nye kompensasjonsordningen åpner 18. januar klokken 08. Det viktigste bedriftene kan gjøre nå er bruke bruk tiden godt frem mot 18. januar. De bør ta kontakt med sin regnskapsfører/revisor og få sin søknad bekreftet før den sendes inn.

 

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Nå forlenger regjeringen ordningen i 2 ekstra måneder. Støttenivået blir på 80 prosent, det samme som i januar og februar.

 

– Det er fortsatt veldig usikkert hvordan smittesituasjonen og smitteverntiltakene blir utover våren. For å gi økt trygghet og forutsigbarhet for næringslivet, forlenger vi kompensasjonsordningen for månedene mars og april, sier næringsminister Iselin Nybø.

 

For å sikre forutsigbarhet, likebehandling over tid og automatikk i saksbehandlingen, vil ordningen i hovedsak være lik som for de foregående månedene. Omsetningsfallet må være på 30 prosent eller mer og de får dekket inntil 80 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene.

 

– Støtten bedriftene får, øker i takt med omsetningsfallet, det vil si at større omsetningsfall gir mer støtte til de hardest rammede bedriftene. Når smitteverntiltakene nå blir strengere og gir større omsetningsfall, blir også støtten økt, sier næringsministeren.

 

Serveringsbransjen dekkes av kompensasjonsordningen

 

De nye smitteverntiltakene som kom denne uken har særlig rammet serveringsbransjen hardt.

 

– Kompensasjonsordningen treffer serveringsbransjen godt: i perioden mars til september var serveringsbransjen nest største mottager, nest etter overnattingsbransjen. Kompensasjonsordningen er bred, og skal treffe alle som er truffet av pandemien, sier næringsministeren.

 

Hva skjer etter april?

 

–Regjeringen har sagt at de økonomiske tiltakene kommer til å vare så lenge krisen varer. Men tiltakene må tilpasses smitteverntiltakene. Når disse etter hvert lettes på, er det andre typer tiltak enn kompensasjon som er riktig. Da må vi se på tiltak som skal stimulere til aktivitet og vekst, sier næringsminister Iselin Nybø.

 

Før jul ble regjeringspartiene og Frp enige om en bevilgning på 250 millioner kroner til kommunene med høyest arbeidsledighet. Flere kommuner har startet utbetalingene. Blant annet har Oslo og Bergen betalt ut hele sitt beløp til serveringsbedrifter med skjenkebevilling.

 

Fakta om ordningen

 

  • Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten.
  • Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 30. april 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet innen 14. mars 2021. Søknad for januar og februar skal sendes innen 14. mai 2021.
  • Støtten beregnes med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.
  • En videreføring av ordningen må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.

Forsiden - Kompensasjonsordning

 


Utviklet av Vindfang