Hitra Kommune har opprettet næringsfond!

Søknadsfrist 31.12.20, forløpende behandling av søknader!

Fylkeskommunen har fordelt drøyt 1,185 millioner til Hitra kommune, av drøyt 64 millioner kroner som er overført fra staten. I tillegg har kommunen fått tilbakeført 225.000 kroner fra Orkdalsregionens næringsfond. Hitra kommune bidrar selv med 390.000 kroner til fondet, slik at det til sammen blir på 1,8 millioner kroner.

Dette er et resultat av en statlig tiltakspakke med det formål å bidra til å understøtte utvikling, kreativitet og nytenking for næringsaktører, og redusere negative ringvirkninger av Covid19.

 

Søknaden registreres elektronisk via www.regionalforvaltning.no.

 

Retningslinjer for tildeling –

Det gis støtte til:

 • Støtte til bedriftsutvikling, innovasjon og nyskaping.
 • Kompetanseutvikling.
 • Tiltak for å skape opplevelser/aktiviteter på «svartaste vinteren».
 • Kontantstøtte for vesentlig bortfall av omsetning, for virksomheter som ikke treffes av andre ordninger.
 • Tiltak der flere virksomheter går sammen om utviklingsprosjekter vil styrke søknaden.
 • Det gis ikke støtte til tiltak som allerede er gjennomført ved innsending av søknad.
 • Tiltak kan støttes med inntil 60% av kostnadene. Arbeidstimer/innsats kan inngå i søkerens kostnader.
 • Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som ligger til grunn for vedtaket blir endret uten forhåndsamtykke fra kommunen.
 • Frist for oppstart er 2 måneder etter innvilgelsesdato og frist for gjennomføring av tiltak er 1 år fra innvilgningsdato.
 • Det kan settes vilkår for tilskuddet .
 • Søknaden registreres elektronisk via www.regionalforvaltning.no.
 • Tiltak initiert av kommunen kan støttes med inntil 100%.
 • Kommunen utbetaler tilskudd etter skriftlig anmodning.
 • Ved oppstart kan det utbetales inntil 50% av tilsagnsbeløpet. Minst 25% av beløpet holdes tilbake til sluttrapport og revidert/attestert regnskap er godkjent av kommunedirektøren.
 • Sluttutbetaling kan ikke foretas før arbeidet er fullført.
 • Dersom ikke arbeidene blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, kan tilskuddet bli tilsvarende redusert.
 • Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for innvilgning av tilskuddet.

 

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?